Iaith: English | Cymru

Eisiau cyfeiriadur o’r holl fentrau cymdeithasol yn eich ardal? – Cliciwch yma.

Y newyddion diweddaraf

Derbyn y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r holl weithgareddau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer Dydd Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru

Digwyddiadau arbennig ar gyfer Dydd Sadwrn Cymdeithasol

DE-DDWYRAIN CYMRU

Natural Weigh, Crucywel NP8 1BH
Galwch heibio i flasu samplau o siocled amrwd blasus ac i gael gwybod am y modd y mae'n ymladd y rhyfel yn erbyn plastig trwy fod yn siop sero gwastraff. Mae'r siop yn agored rhwng 9.30am a 5.30pm.

The Goodwash Company,
Mae Goodwash yn cynnig gostyngiad o 15% ar archebion ar-lein os byddwch yn dyfynnu SOCIALSAT18 wrth dalu.

Sinema Neuadd y Farchnad, Bryn-mawr NP23 4AJ
Mwynhewch gorwynt o ffilm gyda thocynnau ar gyfer Teulu o Bedwar am ddim ond £14.00 (dau oedolyn a dau blentyn, neu un oedolyn a thri phlentyn).


CANOLBARTH CYMRU

Caffi Y Gegin Fach (Rhan o Beacons Creative), Aberhonddu, LL29 8BP
Mae'r caffi yn cynnig diod boeth am ddim gyda phob pryd bwyd.


GOGLEDD-ORLLEWIN CYMRU

Siop Goffi Porters, Conwy, LL29 8BP
Ddydd Sadwrn 13 Hydref, bydd Porter's yng Ngogledd Cymru yn cynnig bargen o goffi a chacen am ddim mwy na £2.95.

DYDD SADWRN CYMDEITHASOL YN EI ÔL

MAE'R DIGRIFWR CHRIS ADDISON YN ANNOG BUSNESAU CYMDEITHASOL LEDLED CYMRU I FYND ATI I FOD YN GYMDEITHASOL DDYDD SADWRN 13 HYDREF

Bydd Dydd Sadwrn Cymdeithasol, sef diwrnod i floeddio dros fentrau cymdeithasol, yn dychwelyd ar 13 Hydref, ac anogir busnesau cymdeithasol yng Nghymru i gymryd rhan yn y dathliadau.

Y llynedd, cymerodd mentrau cymdeithasol o bob cwr o Gymru ran, ond mae rhagor yn cael eu hannog i ymuno yn yr hwyl eleni, a hynny trwy gynnal digwyddiad arbennig ar gyfer Dydd Sadwrn Cymdeithasol, cynnig gostyngiadau ar y diwrnod, neu ddangos eu cefnogaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol fel y gall defnyddwyr ddod i wybod mwy am y sector a manteision prynu yn gymdeithasol.

Mae mentrau cymdeithasol yn wahanol i fusnesau eraill gan fod yr elw y maent yn ei wneud yn cael ei ailfuddsoddi i gefnogi achos cymdeithasol neu amgylcheddol. Mae'r achosion hyn yn amrywio o greu cyfleoedd lleol ar gyfer swyddi a hyfforddiant, i sicrhau atebion sy'n seiliedig ar ynni adnewyddadwy ac atal tunelli o wastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Mae'r sector yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru ac yn cyflogi dros 40,000 o bobl, gyda chymorth dros 50,000 o wirfoddolwyr.

Mae'r digrifwr Chris Addison yn cefnogi'r ymgyrch, a dywedodd: “Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol yn ei ôl, ac os ydych chi'n fusnes cymdeithasol, dyma eich cyfle i floeddio am yr hyn yr ydych yn ei wneud a'r effaith yr ydych yn ei chael ar eich cymuned. Does dim angen llawer o ymdrech i gymryd rhan – mae yna lawer o syniadau ar wefan Sadwrn Cymdeithasol Cymru. Felly ymunwch â'r dathliadau ddydd Sadwrn 13 Hydref i sicrhau bod eich tils yn canu a rhagor o bobl yn prynu yn gymdeithasol.”

Lansiwyd Dydd Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru yn 2013 gan Ganolfan Gydweithredol Cymru, ac mae wedi datblygu i fod yn fenter ledled y Deyrnas Unedig. Yng Nghymru, mae bellach yn cael ei redeg gan y Ganolfan trwy brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Dywedodd Nicola Mehegan, rheolwr y prosiect yn Busnes Cymdeithasol Cymru: “Mae yna dros 1,600 o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru, felly pe byddai pob un ohonynt yn dod at ei gilydd yn ystod Dydd Sadwrn Cymdeithasol, gallem gael effaith enfawr ar ddealltwriaeth pobl o'r gwaith gwych y maent yn ei wneud, nid yn unig ar gyfer yr economi ond hefyd ar gyfer eu cymunedau lleol.”

“Nid yw cymryd rhan yn gorfod golygu pwysau enfawr ar adnoddau. Rydym am sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl i fusnesau cymdeithasol o bob maint gymryd rhan, a hynny mewn unrhyw ffordd o'u dewis, ac mae gennym lawer o awgrymiadau ac offer defnyddiol ar y wefan.

“Hefyd, nid oes rhaid i chi fod yn fusnes cymdeithasol i gefnogi'r ymgyrch. Gall cwsmeriaid fwynhau diwrnod allan yn eu bwytai, siopau, sinemâu a chyfleusterau hamdden cymdeithasol, lleol, a rhagor. Neu os ydych chi'n fusnes sy'n cael ei gyflenwi gan fenter gymdeithasol, beth am roi gwybod i bawb pa mor wych yw gweithio gyda'r fenter?”

Diwrnodau allan Sadwrn Cymdeithasol ledled Cymru

De-ddwyrain Cymru

The Goodwash Company , www.goodwash.co.uk
Mae The Goodwash Company yn newid y byd un golchad ar y tro. Mae'r cwmni'n gwerthu cynhyrchion bàth moethus ar-lein, ac yn ailfuddsoddi'r elw yn The Goodwash Foundation. Ewch i Goodwash i weld ei ddewis cyflawn o gynhyrchion.

Natural Weigh, Crucywel NP8 1BH
Natural Weigh yw siop sero gwastraff gyntaf Cymru, ac mae'n rhoi dewis amgen i siopwyr yn lle pecynnau plastig. Yn Natural Weigh, bydd pobl, yn syml, yn llenwi eu cynwysyddion eu hunain â'r hyn y mae arnynt ei eisiau, ac yn talu amdano yn ôl ei bwysau.

Beacons Creative, www.beaconscreative.co.uk
Mae Beacons Creative (Wales) Limited yn gwmni cymdeithasol unigryw sy'n cynhyrchu canhwyllau a chynhyrchion cysylltiedig, gan sicrhau, ar yr un pryd, gyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu a'r rheiny sydd bellaf oddi wrth y gweithlu. Ewch i siopa ar-lein beaconscreative.co.uk

Caffi Cwtch, Aberdâr CF44 7PT
Caffi a bwyty cymunedol yng nghanol Parc Gwledig Cwm Dâr.

Castell a Pharc Cyfarthfa, Merthyr Tudful CF47 8RE 
Y gofeb fwyaf trawiadol o’r oed haearn diwydiannol yn ne Cymru.

Tŷ a Pharc Bedwellty, Tredegar NP22 3NA
Mwynhewch de prynhawn mewn lleoliad bywiog a hanesyddol.

Canolfan Chwaraeon Glynebwy, Glynebwy NP23 6GL
Gallwch fwynhau sesiwn nofio neu sesiwn yn y gampfa, ac ymweld â lleoliadau ledled y sir.

Clwb Golff Morlais, Merthyr Tudful CF48 2UY
Heriwch eich ffrindiau i gael gêm, a gwobrwyo eich hun â diod a phryd bwyd yn y bwyty.

Sinema Neuadd y Farchnad, Brynmawr NP23 4AJ 
Sinema hynaf Cymru, a agorwyd yn 1894. Mwynhewch gorwynt o ffilm gyda thocynnau ar gyfer Teulu o Bedwar yn ddim mwy na £14.00 (dau oedolyn a dau blentyn, neu un oedolyn a thri phlentyn).

De-orllewin Cymru

Canolfan Fowlio Xcel, Caerfyrddin SA31 3BP
Bowlio gwahanol i'r arfer. Canolfan Fowlio Xcel – lle gallwch Fowlio, Bwyta, Chwarae, Cynnal Parti, a chael effaith ar y gymuned!

Caffi Cymunedol iSmooth, Rhydaman SA18 3AF
Danteithion melys i frecwast a chinio yn y caffi lleol hwn.

Plas Llanelly, Llanelli SA15 3UF
Gallwch ymweld ag adeilad Sioraidd gorau Cymru a darganfod etifeddiaeth y teulu Stepney.

Fferm Gymunedol Abertawe, Abertawe SA5 4BA
Yr unig fferm ddinesig yng Nghymru, wedi’i lleoli ar 3.5 erw o dir gydag anifeiliaid fferm, rhandiroedd, cychod gwenyn a chaffi.

Tŷ coffi Square Peg, Sgeti, SA2 9BX
Perffaith ar gyfer brecinio, cinio a choffi gwych mewn cymuned fywiog.

Oriel Gelf Elysium, Abertawe SA1 5AE
83 o leoedd stiwdio ac oriel gelf gyfoes mewn dros 3 lleoliad yng nghanol dinas Abertawe.

Cydweithrediad Pyllau Glyncorrwg Cyf, Castell-nedd Port Talbot, SA13 3EA
Wedi’i leoli yng nghanol Parc Coedwig Afan sy’n 9,000 erw, mae digon o hwyl ar gyfer y teulu cyfan.

Gogledd-orllewin Cymru

Siop Goffi Porters, Conwy, LL29 8BP
Gallwch fwynhau brecwast, cinio neu ddantaith melys, gyda gostyngiad o 10% i fyfyrwyr.

Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn, Conwy, LL29 8HH
Gallwch sblasio, nofio a phadlo yn y ganolfan chwaraeon dŵr yn y cyfleusterau newydd ym Mhorth Eirias

Bocs Celf, Caernarfon, LL55 1RH
Stiwdio ac oriel gelf, gydag arddangosfeydd a churadu celf lleol.

Caban Cyf, Caernarfon, LL55 3NR
Mwynhewch fwyd ffres, iach ger godreon Eryri.

Antur Styniog, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES 
Ewch ar eich beic ac archwilio godreon Eryri.

Sŵ Fynydd Gymreig, Bae Colwyn LL28 5UY
Archwiliwch y bywyd gwyllt a gallwch gael profiad o fywyd fel ceidwad sw hyd yn oed.

Tafarn y Fic, Pwllheli, LL53 6PA
Cewch beint ac ymlacio yn y dafarn gymunedol gyfeillgar hon.

Galeri Caernarfon, LL55 1SQ
Gallwch wylio ffilm, edrych ar gelf, a mwynhau ychydig o fwyd blasus.

Gogledd-ddwyrain Cymru

Cambrian Aquatics, Glannau Dyfrdwy CH5 4HA 
Gallwch nofio gyda’r teulu mewn pwll sy’n cael ei redeg gan y gymuned.

Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen Cyf, LL20 8SN
Ewch ar daith ar yr unig reilffordd treftadaeth lled safonol yng ngogledd Cymru.

The Raven Inn, Llanarmon-yn-iâl, ger yr Wyddgrug CH7 4QE
Tafarn gymunedol wedi’i lleoli o dan fryniau Clwyd mewn “Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol”.

Canolfan Hamdden Plas Madog, Wrecsam LL14 3HL
Mae cyfleusterau nofio, campfa, chwarae meddal a wal ddringo ar gael.

Saith Seren (Canolfan Gymraeg), Wrecsam LL13 8BG 
Yfed cwrw ac ymarfer eich Cymraeg mewn lleoliad tafarn gyfeillgar.

Ty'n y Capel Inn, Wrecsam LL11 3DA 
Mwynhewch ddiod, bwyd, ac ystafell yn y dafarn gymunedol arobryn hon.